Lantbruk_falt_2000

Driva lantbruksföretag

Torkan ger fortsatt stora konsekvenser för lantbruksföretagens lönsamhet

Skriven av LRF Konsult |

Årets väderlek har varit extrem med varmt väder i norra och mellersta Europa medan de södra delarna hade gynnsamma väderleksförhållanden. Runt om i världen har även Australien haft ett varmare första halvår. Varma luftmassor dominerade sommaren i sydvästra USA och sydöstra Kanada. I Sverige har sommarens torra och varma väder påverkat jordbruksföretagen mycket med allvarliga ekonomiska konsekvenser som följd. Det visar LRF Konsults rapport Lantbrukets lönsamhet.

- Det ekonomiska läget på grund av torkan är bekymmersamt med fleråriga effekter för många av företagarna. Det gäller lantbrukets samtliga produktionsinriktningar. Vi ser svaga resultat när vi nu sammanställt denna rapport. Däremot är det stora variationer mellan företag och i olika delar av landet om hur torkan har påverkat lantbruksföretagarna, säger Jimmy Larsson, Segmentschef Skog och Lantbruk på LRF Konsult.

Rapport: Lantbrukets lönsamhet Hämta rapport

Vi ser en omvärld där den svenska kronan har försvagats mot både dollar och euro. Dessutom är det stigande marknadsräntor i USA, Europa och Sverige och ökande energipriser. Stabila globala livsmedelsmarknader medför stabila priser som inte visar på drastiska förändringar.

- Det är i denna värld som den svenska bonden verkar. Under den extrema sommaren har lantbrukaren haft fokus på att praktisk lösa de problem som uppstått av torka och värme som exempelvis att förse djuren med foder och vatten. Eftersom man har lagt mycket tid och energi på det operativa arbetet har man varken haft tid eller ork att lyfta blicken på de långsiktiga frågorna. Det är småföretagarens dilemma att flera funktioner ska utföras av samma person, ofta företagsledaren själv, säger Stefan Nypelius, Affärsrådgivare LRF Konsult.

Fakta om rapporten

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs halvårsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, m fl. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar. Lönsamheten 2018 ligger för samtliga produktionsgrenar preliminärt under den långsiktigt hållbara nivån för att skapa tillväxt och mer sysselsättning. Den långsiktiga nivån anses vid användandet av nyckeltaletresultat före avskrivningar minus finansnetto i förhållande till omsättningen vara minst 32 procent för växtodlingsföretaget, 35 procent för mjölkföretaget och 27 procent för grisföretaget. Den långsiktiga nivån ger inte full kostnadstäckning men väl ersättning till eget arbete. För 2018 beräknas det saknas 16 procentenheter för mjölkföretaget medan det fattas 18 respektive 14 procentenheter i grisköttsföretaget respektive växtodlingsföretaget för att uppnå nyckeltalet lönsamhet.